WiFi标准的演进历程

WiFi 技术是一种无线局域网络(Wireless Local Area Network,简称 WLAN)技术,用于在设备之间传输数据,提供无线互联和网络接入。WiFi 7 标准是前一代 WiFi 6 的升级版本,旨在提供更快、更稳定、更能效的无线连接。

继续阅读